උණුසුම් නිෂ්පාදන

New Products

පාරිභෝගික ඇගයීම්

හෙලෝ, ආදරණීය නිවුමන්.
අපි (ගොනු බලන්න) ඔබ සඳහා ලැබී ඇත.
සියලු හොඳින් !!! ගුණාත්මක ඉතා හොඳ වේ!
ඔබගේ යහපත් වැඩ ගොඩක් ස්තූතියි! මම ඔබ සමඟ වැඩ කිරීමට ඉතා සතුටු වෙමි!
Best Regards, NATALYA VLADIMIROVNA

හායි ජෙෆ්,
මහා ප්රවෘත්ති අප මිලියන 1 සඳහා නියෝගයක්, පින් ලාංඡන 300,000 තියෙනවා.
We will send it over as soon as claires in. Ian has just called and the customer is very happy with your samples!! The order is officially approved!! Regards Ian

හායි ජෙෆ්,
අපි පළමු නියෝග, ලැබුණු තුළට ඇතුලුවීමට හැකිවීම සඳහා ඔබට බොහොම ස්තුතියි, ඔවුන් මහා බලන්න! ඔබ ලෝරන් ස්තුතියි


WhatsApp Online Chat !